Waldheimer Str. 6; D-89349 Burtenbach / Kemnat; Telefon +49(0)8285 928666